angielska wersja strony
polska wersja strony

remak
certyfikat 1 


ZARZĄD I RADA NADZORCZA

I. ZARZĄD SPÓŁKI

 

 

 Adam Rogala - PREZES ZARZĄDU
 

Urodzony w 1954 roku jest absolwentem Wydziału Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1997 roku ukończył Menedżerskie Studium Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.

W latach 1980-2002 zatrudniony w firmie Energomontaż - Zachód Wrocław i Energomontaż - Zachód Opole sp. z o.o. na stanowiskach: kierownik obiektu, a następnie jako kierownik budowy m. in. na budowach: Elektrownia Rybnik, Elektrownia Opole, Kombinat Schwarze Pumpe - Niemcy, Elektrociepłownia Schweinfurt Niemcy oraz jako zastępca dyrektora ds. technicznych przedstawicielstwa Energomontażu - Zachód Wrocław w Dusseldorfie.

W latach 1996-2002 pracował jako dyrektor ds. technicznych, prezes Energomontażu - Zachód Opole sp. z o.o., a następnie dyrektor oddziału Energomontaż - Zachód SA Wrocław.

W latach 2002-2003 pełnił funkcję dyrektora ds. realizacji i sprzedaży w Fabryce Kotłów Sefako S.A.

W latach 2003-2005 zatrudniony w Remak S.A. na stanowisku dyrektora ds. produkcji, a od roku 2005 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu i dyrektora ds. realizacji.

Od lipca 2012 roku powołany na stanowisko prezesa Zarządu Spółki i dyrektora naczelnego.

 
 Gabriela Cebula - WICEPREZES - CZŁONEK ZARZĄDU
 

Gabriela Cebula ma 54 lata i jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (aktualnie Uniwersytet Opolski), kierunek Ekonomika i Organizacja Produkcji Przemysłowej uzyskując tytuł magistra ekonomii. W 1998 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie Rachunkowość i Kontrola Finansowa na Akademii Ekonomicznej im . Oskara Langego we Wrocławiu.

W 2001 roku uzyskała świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów Departament Rachunkowości potwierdzające kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W okresie 1984 – 1991 zatrudniona w Remak S.A. na stanowisku Specjalista, a następnie Kierownik Działu Kosztów. W latach 1991 – 1992 zatrudniona w PP-U „Remont –Remak” sp. z o.o. na stanowisku Kierownik Działu Finansowo- Księgowego, następnie Wiceprezes Zarządu spółki ds. Ekonomiczno–Finansowych. W latach 1992 – 1996 zatrudniona w PPU „Remak-Rembud” sp. z o.o. na stanowisku Główny Księgowy. Od 1996 roku ponownie w Remak S.A. na stanowisku Kierownik Biura Finansowo–Księgowego, a od 2001 roku na stanowisku Główny Księgowy – prokurent.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem powołany Członek Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Remak S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 
 Waldemar Binkowski - WICEPREZES - CZŁONEK ZARZĄDU
 

Pan Waldemar Binkowski ma 40lat i jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, Specjalność Termoenergetyka, Specjalizacja Kotły Wodne i Parowe.

Ukończył również Podyplomowe Menedżerskie Studium Gospodarki Cieplnej w Wyższej Szkołe Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni.

W energetyce zawodowej zatrudniony od 1999 roku w firmie ZEC SERVICE sp. z o.o. z Wrocławia.

W okresie od 2000 do 2011 jako Kierownik robót i kontraktów bezpośrednio kierował wieloma remontami i modernizacjami kotłów, rurociągów, armatury i wszystkich urządzeń pomocniczych tj: zasobniki, podajniki, młyny, wentylatory, OPP, Elektrofiltry, w elektrociepłowniach, elektrowniach i różnego rodzaju zakładach przemysłowych na teranie min.: Wrocławia, Rybnika, Krakowa, Nowej Huty, Łazisk, Dolnej Odry, Poznania, Siechnic, Lubina, Głogowa, Legnicy, Czechowic-Dziedzic, Brzegu Dolnego, Świdnicy i Zdzieszowic prowadząc jednocześnie kampanie remontowe na kilku obiektach.

Nadzorował również prefabrykacje kanałów powietrza i spalin, które później wymieniane były podczas kampanii remontowych.

W latach 2006 i 2008 kierował wymianą kotła parowego OP230/K-1 w Kogeneracji S.A. we Wrocławiu wraz z konstrukcją wsporczą w zakresie kompletnej części ciśnieniowej oraz orurowaniem, wymianą dachu kotłowni oraz wszystkich instalacji i urządzeń pomocniczych kotła.

W 2004 kierował modernizacją kotla wodnego WP-120 polegającą na wymianie całkowitej części ciśnieniowej, modernizacji pyłoprzewodów, młynów, palników oraz kompletnego układu sterowania i automatyki.

Od 2011 do końca lipca 2014 jako Z-ca Dyrektora ds. Handlu i Organizacji Produkcji wygrał i zorganizował wiele zadań w branży energetycznej na wymianę części ciśnieniowych kotłów i urządzeń pomocniczych dla inwestorów z różnych grup kapitałowych zarówno z materiałów powierzonych jak i kompleksowo z dostawami np. przegrzewaczy.

Z Remak S.A. związany od września 2014r na stanowisku wiceprezesa Zarządu i dyrektora ds. realizacji.

 


 

II. RADA NADZORCZA SPÓŁKI

 

 

 SEBASTIAN DUREK
 

Sebastian Durek - urodzony w 1977 roku, w 2002 roku ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo. W latach 2003-2006 odbył aplikację sądowa w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, Sąd Okręgowy w Nowym Sączu. Następnie w 2007 roku został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, a w 2009 roku został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.


Od 2007 r. do obecnie– partner spółki partnerskiej Adwokaci i Radcowie Prawni Korczyński, Larski, Durek spółka partnerska w Gliwicach, a od 2013 roku do obecnie – członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Instytut Promocji i Rozwoju Regionów w Rzeszowie.


W 2009 roku pełnił funkcje Prezesa Zarządu Apkom sp. z o.o. W latach 2007 - 2009 r. – prowadził własną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie. W latach 2004 - 2007 r. – pełnił funkcję asystenta w Kancelarii Radców Prawnych Błażej Korczyński i Witold Larski s.c w Gliwicach. W 2005 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Omega sp. z o.o. w Gliwicach.


Według oświadczenia pan Sebastian Durek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do REMAK S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 
 TADEUSZ WENECKI
 

Tadeusz Wenecki - urodzony w 1952 roku, w 1977 roku ukończył Politechnikę Wrocławską z tytułem mgr inż. Chemik, w 1996 roku ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Zarządzania. W 1998 roku ukończył Studium Prawa Dla Bankowości w Instytucie Nauk Prawniczych PAN. W 1998 roku ukończył Zarządzanie Strategiczne Przedsiębiorstw w Instytut France De Gestion w Warszawie. W 1993 roku ukończył pięciostopniowy kurs menedżerski Akademia Controllingu ODiK w Gdańsku.


Od 2007 pełni funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. W latach 2004-2006 Prezes Zarządu Towarzystwo Finansowe SILESIA Sp. z o.o. W latach 2002-2004 Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny w Huta Metali Nieżelaznych SZOPIENICE S.A. Grupa Impexmetal. W latach 2000-2002 Wiceprezes Zarządu STANDARD INVEST Korporacja Handlu i Finansów Sp. z o.o. W latach 1997-1999
Dyrektor ds. Rozwoju, Prezes Zarządu w Agencji Węgla i Stali Sp. z o.o. W latach 1980-1997 mistrz, Kierownik wydziału przygotowania węgla, Szef Produkcji, Dyrektor Zakładów w Zakładzie Koksowniczym PRZYJAŹŃ w Dąbrowie Górniczej.


Według oświadczenia pan Tadeusz Wenecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do REMAK S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 
 TADEUSZ CHMIELNIAK
 

Tadeusz Chmielniak – urodzony w 1941 roku, w 1965 roku ukończył Politechnikę Śląską, Wydział Mechaniczny Energetyczny z tytułem mgr inż. mechanik, specjalność: inżynieria i energetyka jądrowa. W 1970 roku uzyskał tytuł Doktor nauk technicznych na Politechnice Śląskiej. W 1972 roku uzyskał tytuł Doktor habilitowany na Politechnice Śląskiej. W 1982 roku uzyskał tytuł Profesora nadzwyczajnego na Politechnice Śląskiej. A w 1989 roku uzyskał tytuł Profesora zwyczajnego na Politechnice Śląskiej. W 2007 roku został członkiem PAN.


Obecnie pracuje na Politechnice Śląskiej, stanowisko Profesor zwyczajny, kierownik zadania 1 Projektu Strategicznego:. Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii.


W latach 1973-2010 Kierownik Zakładu Cieplnych Maszyn Przepływowych. W latach 1972-1976 Z-ca Dyrektora Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych. W latach 1982-2010 Dyrektor Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Pan Tadeusz Chmielniak pełnił także funkcje akademickie jako: Prodziekan Wydziału (1973-1975), Dziekan Wydziału (1975-1981), Członek Senatu (1984-1990), Rektor Politechniki Śląskiej (1987-1990). Dodatkowo pełnił również funkcje jako: Członek Zespołu T10 Komitetu Badań Naukowych (2000-2004), Członek Zespołu Odwoławczego Rady Nauki (2008-2010), Konsultant Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG (1991 - 1993), Konsultant Energoprojektu S.A. - Katowice (1997).


Według oświadczenia pan Tadeusz Chmielniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do REMAK S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 
 KATARZYNA PODSIADŁO

Katarzyna Podsiadło – urodzona w 1977 roku, ukończyła wyższe Studia Magisterskie na Politechnice Częstochowskiej, Wydział Zarządzania - Finanse Przedsiębiorstw oraz Studia inżynierskie Politechnice Częstochowskiej, Wydział Zarządzania - Zarządzanie jakością i produkcją.


Aktualnie pełni funkcję Głównego Księgowego w A.S. INTER SILESIA SP. Z O.O. W latach 2010-2013 pełniła funkcje Głównego Księgowego w „EUROTERMINAL SŁAWKÓW" SP. Z O.O.


W latach 2009-2010 pełniła funkcje Głównego Księgowego w DB SCHENKER RAIL SPEDKOL sp. z o.o.. W latach 2006-2011 pełniła funkcje Głównego Księgowego w DB SCHENKER RAIL CARGO S.A. W latach 2005-2006 pełniła funkcje Księgowego w „NYSTAL" SP. Z O.O. W latach 1997-2005 pełniła funkcje Młodszego Księgowego w PPHU „AWIGA" SP. Z O.O.


Według oświadczenia pani Katarzyna Podsiadło nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do REMAK S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 
 WOJCIECH NOWAK
 

Wojciech Nowak – urodzony w 1954 roku, w 1999 uzyskał tytuł Profesora zwyczajnego energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna na Politechnice Częstochowskiej, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska. W1991 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych mechanika, fluidyzacja na Politechnice Częstochowskiej, Wydział Budowy Maszyn. W latach 1987-1990 stypendysta rządu japońskiego, Tokyo University, Japonia. W latach 1983-1984 staż naukowy Energetyka Moskiewski Instytut Energetyczny, Moskwa. W 1983 roku uzyskał tytuł Doktora nauk technicznych, mechanika na Politechnice Częstochowskiej, Wydział Budowy Maszyn. W 1979 roku uzyskał tytuł mgr inż Energetyka Cieplna, kotły energetyczne Instytut Energetyczny w Żdanowie, Wydział Energetyki Cieplnej Ukraina.


Od 2014 roku pracuje jako Profesor zwyczajny na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, pełni funkcje p.o. Dyrektora Centrum Energetyki AGH. Od 2014 roku pełni funkcję Profesora wizytującego na Politechnice Częstochowskiej. W latach 1979-2014 nauczyciel akademicki na Politechnice Częstochowskiej. W latach 2006-2014 Dziekan Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej, obecnie Prodziekan ds. nauki, Kierownik Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery.


W latach 1994-2011 Visiting Professor na uczelniach m.in. w : Finlandii, Niemczech, Irlandii, Grecji. USA, Japonii, Chinach, Norwegii i Szwecji, Turcji, RPA. Od 2006 do 2011 Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Częstochowskiej, Inicjator i przewodniczący Rady Nadzorującej „Centrum Innowacji w Energetyce" przy Politechnice Częstochowskiej, współtwórca European Faculty of Engineering na Politechnice Częstochowskiej. W latach 2006 – 2007 Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Częstochowskiej. W latach 1991-1994 oraz w 2000 roku Profesor w Nagoya University, Japonia. W latach 1987–1994 Honorowy Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej w Japonii. W latach 1989-1990 Visiting Professor Technical University of Hamburg. Hamburg.


Pan Wojciech Nowak pełnił również funkcję jako niezależny ekspert w Międzynarodowych Arbitrażach Sądowych Foster Wheeler Energy Corporation USA and Dongfang Boiler Group Company China: Singapur 2003, Sztokholm 2011, Sztokholm 2012-2013. Skończony kurs do Rad Nadzorczych.


Według oświadczenia pan Wojciech Nowak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do REMAK S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

 

 

 

remak  KALENDARZ FIRMOWY
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2015-03-27
USD 3,7890 +2,27%
EUR 4,0993 +0,26%
CHF 3,9177 +0,49%
GBP 5,6321 +1,65%
Wspierane przez Money.pl

remak  NOTOWANIA SPÓŁKI


Money.pl - Kliknij po wicej
Gieda
GPW (2015-03-27 18:59)
WIG 53607.28 -0,08%
WIG20 - -
mWIG40 3693.20 -0,11%
sWIG80 13383.42 +0,02%
Wspierane przez Money.pl

logo gpw


Start   |  PROFIL SPÓŁKI  |  Ważniejsze kontakty  |  Nota prawna  |  Ochrona danych   |  mapa serwisu
Odwiedziło nas: 490711

strzalkaGóra
Copyright (C) 2010 Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
Kapitał zakładowy: 7.500.000, - PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000, - PLN
BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94124031031111000034830572
e-mail: remak@remak.com.pl
Gości online: 13

Górastrzalka